იმერვიზია - რაც გაინტერესებს და გეხება                                                                                                      პარასკევი, 3    თებერვალი, 2023
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                       
  
 
 
იმერვიზია - რაც გაინტერესებს და გეხება
 

სამაუწყებლო კომპანია იმერვიზიის თვითრეგულირების საბჭოს სანახავად გადადით ბმულზე: http://mediacouncil.ge/ge/media/imervizia

სააპელაციო ორგანო მუშაობს რეგიონული მაუწყებლების გაერთიანებული სააპელაციო საბჭოს სახით, შემდეგი შემადგენლობით: რეგიონულ მაუწყებელთა გაერთიანების თბილისის ოფისის თანამშრომლები, ნათია კუპრაშვილი ( საბჭოს თავმჯდომარე), ნუგზარ სუარიძე (საბჭოს წევრი) და თამარ კარელიძე (საბჭოს წევრი) . დეტალური

ინფორმაცია: http://mediacouncil.ge/ge

მაუწყებელთა თვირეგულირების ერთიანი სააპელაციო საბჭოს დებულება

1. ზოგადი დებულებები:

1.1,,მაუწყებელთა თვითრეგულირების ერთიანი სააპელაციო საბჭო”, შემდგომში საბჭო, არის მაუწყებელთა

თვიტრეგულირების მექანიზმის ეფექტურობის გაზრდის მიზნით შექმნილი ორგანო, რომელის

მოქმედების საფუძველს ქმნის საქართველოს კონსტიტუცია, მაუწყებლობის მარეგულირებელი

საერთაშორისო ხელშეკრულებები, მაუწყებლობის შესახებსაქართველოს კანონი, ”საქართველოს

საარჩევნო კოდექსი”, ”საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებსაქართველოს კანონი, სიტყვისა და

გამოხატვის თავისუფლების შესახებ სხვა საკანონმდებლო აქტები ,,მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი” .

1.2 საბჭო დაფუძნებულია საქართველოს 20 მაუწყებლის (25- არხი, „გურია,“ „ოდიში,“ „მეცხრე ტალღა,“

კოლხეთი 89,“ „ჯიხა,“ „რიონი,“ „ეგრისი,“ „ზარი,“ „იმერვიზია,“ „არგო,“ „დია,“ „მეცხრე არხი,“ „ბორჯომი,“

ატვ 12,“ „ფარვანა,“ „ქვემო ქართლის ტელეკომპანია,“ „მარნეული,“ „ბოლნელი,“ „თანამგზავრი,“

გურჯაანი.“) ხელმძღვანელთა გადაწყვეტილებით (23.04.2016)

2. საბჭოს მიზანი

2.1 საბჭოს მიზანია ხელი შეუწყოს მაუწყებელთა მიერ მაუწყებელთა ქცევის კოდექსით განსაზღვრული

პროფესიული სტანდარტების დაცვას და გაწერილი რეკომედაციების გათვალისწინებას, აუდიტორიის

ინტერესების დაცვას და საზოგადოებისადმი პასუხისმგებლობითი დამოკიდებულებით, მაუწყებელთა

სანდოობის ზრდას.

3. საბჭოს წევრობა

3.1 საბჭოს წევრად კანდიდატის წარგენა შეუძლია მაუწყებელის წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილ

პირს, რომელიც აღიარებს ერთიან სააპელაცო საბჭოს. წევრად არჩევა ხდება მაუწყებელთა გაერთიანების

წევრების ხმათა უბრალო უმრავლესობით, ღია კენჭისყრის გზით.

3.2 საბჭოს წევრად არ შეიძლება დასახელდეს საჯარო მოხელე, პოლიტიკური პარტიის წევრი, პირი,

რომელიც წარმოადენს რომელიმე ამუწყებლის თვითრეგულირების ორგანოს პირველი ინსტანციის საბჭოს.

3.3. წევრის არჩევა ხდება უვადოდ, იმ დრომდე ვიდრე წევრი საკუთარი ნებით არ დატოვებს საბჭოს, ან

წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში, ან არ წარმოიშვება 3.2 -ით განსაზღვრული გარემოებები, ან არ

მოხდება მაუწყებელთა გაერთიანების მიერ წევრის გაწვევა ღია კენჭისყრის შედეგად ხმათა უბრალო

უმრავლესობით.

4. წევრის უფლება მოვალეობანი

4.1 წევრს უფლება აქვს:

. არჩეულ იქნას საბჭოს თავმჯომარედ 1 წლის ან მეტი ვადით, საბჭოს ხმათა უმრავლესობით.

. მონაწილეობა მიიღოს საბჭოს მუშაობაში.

. სარგებლოდეს ხმის უფლებით საბჭოს მიერ გადაწყვეტილებების მიღებისას.

. მიიღოს ინფორმაცია საბჭოს მუშაობის შესახებ

4.2 წევრი ვალდებულია

. დაიცვას წინამდებარე დებულება და საბჭოს მირ მიღებული გადაწყვეტილებები.

. მაუწყებლის თვითრეგულირების ორგანოს პირველი ინსტანციის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებიდან

7 დღის ვადაში დაინტერესებული მხარისგან საბჭოს წევრებთან თანამშრომლობით მიიღოს სააპელაციო

საჩივარი.

.საბჭოს მიერ სააპელაციო საჩვრის მიღებიდან 30 დღის ვადაში მიიღოს მონაწილეობა სააპელაციო

საჩივრის განმხილველ სხდომაში.

. სააპელაციო საჩივრის მიღებიდან 30 დღის ვადაში მიიღოს გადაწყვეტილება საჩივართან დაკავშირებით,

ან დამატებითი დროის საჭიროება დაასაბუთოს წერილობით.

.საბჭოს სხვა წევრებთან თანამშრომლობით უზურნველყოს საჩივრით დაინტერესებულ პირთა

ინფორმირება განხილვის პროცედურებთან დაკავშირებით, დიანტერესბული მხარეების მონაწილების

უზრუნველყოფის მიზნით.

. საბჭოს წევრებთან თანამშრომლობის გზით, უზრუნველჰყოს მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ

წერილობითი ინფორმაციის დაგზავნა ყველა დაინტერესებული მხარისთვის.

5. ანგარიშვალდებულება

საბჭო ანგარიშვალდებულია მაუწყებელთა გაერთიანების წინაშე.

6. საბჭოს კრება

6.1 საბჭოს უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანოა საბჭოს კრება, რომლის მოწვევის პერიოდულობა

განისაზღვრება საბჭოს თავმჯდომარის მიერ.

6.2 საბჭოს კრება უფლებამოსილია, თუკი მას ესწრება წევრთა უმრავლესობა, მაგრამ არანაკლებ სრული

შემადგენლობის 2/3.

6.3 კრება გადაწყვეტილებებს იღებს დამსწრეთა უმრავლესობით. ყოველ წევრს აქვს ერთი ხმა. ხმის

გადაცემა დაუშვებელია.

6.4 საბჭოს კრებას, დამსწრეთა ხმების უმრავლსეობით, შეუძლია ხმის უფლებით საჩივრის განსახილველ

სხდომაზე მოიწვიოს განსახილველი საკითხის მცოდნე 1 ან მაქსიმუმ 2 პირი, რომელთაც უშუალოდ

მოწვეული სხდომის მიმდინარეობისას შეუძლიათ ისარგებლონ საბჭოს წევრთა უფლებით.

7. ხელმძღვანელობა და წარმომადგენლობა

7.1 საბჭოს ხელმძღვანელობისა და წარმომადგენლობის უფლებამოსილებას ახორციელებს საბჭოს

თავმჯდომარე,

8. დისციპლინური პასუხისმგებლობა

8.1 საბჭოს წევრის მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობა დგება ამ დებულების 4. მუხლით

განსაზღვრული ვალდებულების დარღვევისას.

8.2 დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომებია: ) გაფრთხილება; ) საყვედური; ) გარიცხვა.

8.3 საბჭოს წევრის მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომების გამოყენების შესახებ

გადაწყვეტილებას იღებს საბჭოს კრება, საბჭოს წევრთა ხმათა უმრავლესობით.

8.4. საბჭოს წევრის მიერ ზედიზედ 2 საბჭოს სხდომის გაცდენა დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომად

გამოიყენება წევრის საბჭოდან გარიცხვა.

8.5. საბჭოს გადაწყვეტილებით საბჭოს წევრი შეიძლება გაირიცხოს საბჭოდან, თუკი მისი საქმიანობა

ეწინააღმდეგება საბჭოს მიზნებს ან იგი უხეშად არღვევს დებულებით მასზე დაკისრებულ მოვალეობებს.

9. გარდამავალი დებულებები

9.1 საბჭოს გაუქმება, საბჭოს საქმიანობის შეწყვეტა ხდება საბჭოს წევრთა აბსოლუტური უმრავლესობის

ან/და მაუწყებელთა გაერთიანების წერილობით დასაბუთებული გადაწყვეტილებით.

9.2 საბჭოს დებულებაში ცვლილებების შეტანა ხორციელდება საბჭოს კრებაზე მიღებული

გადაწყვეტილებით, რომელიც მიღებულ უნდა იქნეს საბჭოს კრებაზე დამსწრე წევრთა ხმათა

უმრავლესობით.